HGTV/DIY Network Upfront

HGTV – “2017 UPFRONT PRESENTATION” 2:08

DIY – “2017 UPFRONT PRESENTATION” 2:29